• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 206 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
พงศ์วิวัฒน์ ฮงทอง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2
นิพัทธิ์ สุขกระโทก • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
ชาญชัย ดาศรี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
วิบูลย์ศักดิ์ คุ้มจั่น • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
พิทักษ์ โพธิ์พนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6
สะอาด รอดคง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
7
•
โชคทวี ธรรมศร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8
•
กมล มาสุข • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
พรชัย แย้มบาน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกล
10
•
เกรียงศักดิ์ ทองยศ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
11
•
กรรณิกา สายสิญจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
12
จรัญ ทวยจันทร์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
13
•
จิระเดช ลครรำ • หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14
•
พัชรี หล่มศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืม
15
•
วารี เพชรไพรินทร์ • หัวหน้างาน งานบัญชี
16
สมานจิตร แสนสุข • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
17
•
มณฑป สิงห์คศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
18
•
สุริยา สาวะรีพล • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
•
พัฒนา สุมาลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
20
•
นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษาต่อเนื่อง
21
มนัส ไชยหาญ • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
22
•
สถาพร ศรีสมพร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
23
•
ศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
24
สุระพล ใจขาน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
25
•
ไกรศร ดวงศรี • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
26
อดิศักดิ์ ภักดีราช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
27
•
วินัย อ้วนโพธิ์กลาง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
28
•
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
29
•
กิตติศักดิ์ คำสุข • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
30
•
ภาคภูมิ กลั่นไพรี • หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
31
•
ปวีณา สมบูรณ์เรศ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
32
ประหัส เบ็ญพาด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
33
•
สมพงษ์ อินทะชัย • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
34
•
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
35
ธนชัย คำแพงเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
36
•
บุญชัย ไชยอาจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
37
•
พรเพ็ญ วังพิมูล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
38
•
บรรเทา สุขช่วย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
39
•
มุนินธร ประทุมเวียง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
40
พสิษฐ์ แข็งแรง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
41
เพ็ญประภา นิตยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
42
กนุสิทธิ์ โพธิ์นา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
43
นายชินกร ชมพิกุล • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
44
•
สมชัย นวนศรี • หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• ครูประจำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
45
ศาสตรพล ชลประทาน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
46
ชัยมงคล นิตสาวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
47
ประกิต เสทือนวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
48
•
ประกอบ ศรีภูมี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
49
•
หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
50
จันสม คัณทะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
51
•
ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย ประจันตะเสน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
52
ธานินทร์ แสงสว่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
53
•
กัมพล นิตยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
54
•
มนต์ชัย ราชกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
55
นายปริญญา คำชาย • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
56
•
ไพรัตน์ หวังเป็นไทย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
57
ว่าที่เรือตรีอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
58
สุรพล รูปงาม • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
59
นายประสิทธิ์ ด้วงนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
60
นายวิเชียร อิฐถารัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานปกครอง
61
ชัชพีร์ เจริญ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
62
•
แสวง จันทธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
63
ทองล้วน จันทรมณี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
64
•
ประยงค์ ศรีสรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
65
•
ธีระยุทธ ชัยวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
66
•
สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67
ธนากร สุวรรณจำรูญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
68
สมาน ไชยชนะ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
69
•
ประสานพันธ์ สายสิญจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
70
•
รังษี สุทธิบริบาล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71
•
สุวัฒ ภาคีนุยะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
72
•
ศศิธร สุระคาย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
73
อาทิตย์ เจริญเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
74
•
จิระพจน์ ประพิน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
75
•
นนทวัฒน์ ดีบ้านโสก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
76
•
วิเชียร สุวรรณพล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
77
ถาวร ราชรองเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
78
กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
79
ทรงศักดิ์ ลือจันดา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
80
สุเมศ ภาคีนุยะ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
81
•
เฉลิมขวัญ สมอุ่มจารย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
82
•
พันคำ ช่อวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
83
•
พิทูร โยธาประเสริฐ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
84
ปวุฒิ เพชรไพรินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
85
•
ปัณณทัต เพียรการ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
86
มนัส ดิลกลาภ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
87
สิทธิไชย สิงห์มหาไชย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
88
•
พิสมัย วีรยาพร • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
89
•
จีราวัจน์ ไรท์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
90
ภาคิน เหรียญทอง • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• ครูประจำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
91
•
จักรพันธุ์ สุริยวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
92
•
นางสาวสุนทรผไท จันทระ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
93
•
ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
94
•
ปิยะฉัตร ไตรแสง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
95
•
อารมณ์ พรหมนิวาส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
96
นิกร นารี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
97
•
สุภารัตน์ อุดรสรรพ์ • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
98
มนัส บ่อทร้พย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
99
อุทิศ สาลีแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกล
100
นายศรณรงค์ สารสินธุ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ