• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
พรทิพย์ บุญกอง •
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
2
•
อรุณี แสงงาม •
3
•
วิบูลย์ศักดิ์ คุ้มจั่น • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
•
พงศ์วิวัฒน์ ฮงทอง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
•
ชาญชัย ดาศรี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นิพัทธิ์ สุขกระโทก • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
7
สุระพล ใจขาน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8
•
ปิยะฉัตร ไตรแสง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
9
พิทักษ์ โพธิ์พนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10
•
สมชัย นวนศรี • หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• ครูประจำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11
•
บรรเทา สุขช่วย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12
สะอาด รอดคง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
13
กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
14
•
กมล มาสุข • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
•
ปัณณทัต เพียรการ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16
•
ไกรศร ดวงศรี • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
17
สุเมศ ภาคีนุยะ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
18
•
วารี เพชรไพรินทร์ • หัวหน้างาน งานบัญชี
19
•
พัชรี หล่มศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืม
20
ว่าที่เรือตรีอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
21
•
มณฑป สิงห์คศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
22
สุรพล รูปงาม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
23
นายวิเชียร อิฐถารัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
24
สมานจิตร แสนสุข • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
25
•
นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษาต่อเนื่อง
26
•
สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
•
ศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
28
ถาวร ราชรองเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
29
ปวุฒิ เพชรไพรินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
30
มนัส ดิลกลาภ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
31
สิทธิไชย สิงห์มหาไชย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
32
•
พิสมัย วีรยาพร • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
33
•
จีราวัจน์ ไรท์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
34
ประหัส เบ็ญพาด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
35
•
สมพงษ์ อินทะชัย • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
36
•
เฉลิมขวัญ สมอุ่มจารย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
37
พรชัย แย้มบาน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
38
•
พันคำ ช่อวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
39
•
พิทูร โยธาประเสริฐ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
40
อดิศักดิ์ ภักดีราช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
41
•
วินัย อ้วนโพธิ์กลาง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
42
•
เกรียงศักดิ์ ทองยศ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
43
•
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
44
•
กิตติศักดิ์ คำสุข • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
45
•
ภาคภูมิ กลั่นไพรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
46
•
กรรณิกา สายสิญจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
47
ภาคิน เหรียญทอง • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• ครูประจำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
48
•
จักรพันธุ์ สุริยวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
49
•
นางสาวสุนทรผไท จันทระ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
50
•
ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
51
•
อารมณ์ พรหมนิวาส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
52
นิกร นารี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
53
พสิษฐ์ แข็งแรง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
54
เพ็ญประภา นิตยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
55
•
นางสาวอังคณา อัตถาพร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
56
กนุสิทธิ์ โพธิ์นา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
57
•
ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย ประจันตะเสน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
ประทีป ขันธ์เขต • ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
59
นายชินกร ชมพิกุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
60
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
61
ธนชัย คำแพงเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
62
•
บุญชัย ไชยอาจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
63
•
พรเพ็ญ วังพิมูล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
64
•
มุนินธร ประทุมเวียง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
65
•
หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
66
จันสม คัณทะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
67
ธานินทร์ แสงสว่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
68
ศาสตรพล ชลประทาน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
69
จรัญ ทวยจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
70
ชัยมงคล นิตสาวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
71
ประกิต เสทือนวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
72
•
จิระเดช ลครรำ • หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
73
•
ประกอบ ศรีภูมี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
74
•
สุริยา สาวะรีพล • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
75
นายประสิทธิ์ ด้วงนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
76
ชัชพีร์ เจริญ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
77
•
กัมพล นิตยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
78
•
มนต์ชัย ราชกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
79
นายปริญญา คำชาย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
80
•
ไพรัตน์ หวังเป็นไทย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
81
มนัส ไชยหาญ • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
82
ทองล้วน จันทรมณี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
83
•
โชคทวี ธรรมศร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
84
•
พัฒนา สุมาลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
85
•
แสวง จันทธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
86
สมาน ไชยชนะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
87
•
ประสานพันธ์ สายสิญจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
88
•
รังษี สุทธิบริบาล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
89
•
สถาพร ศรีสมพร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
90
ทรงศักดิ์ ลือจันดา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
91
•
ประยงค์ ศรีสรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
92
•
ธีระยุทธ ชัยวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
93
ธนากร สุวรรณจำรูญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
94
•
จิระพจน์ ประพิน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
95
•
นนทวัฒน์ ดีบ้านโสก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
96
•
วิเชียร สุวรรณพล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
97
ประสิทธิ์ ใจขาน • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
98
•
สุวัฒ ภาคีนุยะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
99
•
ศศิธร สุระคาย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
100
อาทิตย์ เจริญเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ