• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2651 322/2563 2020-09-28 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล
2650 321/2563 2020-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะคราว) บุคลากร ท่านรองฯชาญชัย ดาศรี
2649 320/2563 2020-09-28 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.ท่านผู้อำนวยการฯ 2.นายเดชา หมั่นหินลาด
2648 319/2563 2020-09-28 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายสถาพร ก้อนแก้ว
2647 318/2563 2020-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน คณะกรรมการตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 และจัดทำแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการ คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2646 317/2563 2020-09-28 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายสมชัย นวนศรี
2645 316/2563 2020-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรราชมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานแนะแนว คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2644 307/2563 2020-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2643 306/2563 2020-09-28 คำสั่ง ให้บุคคลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บุคลากร บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2642 304/2563 2020-09-23 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.นายศุภานัน ภาคีนุยะ 2.นางสาวรัฐนันท์ ตั้งพรชูพงศ์ 3.นายทรงชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
2641 303/2563 2020-09-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2640 300/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร ท่านรองฯชัชวาลย์ สาระภูมิ
2639 299/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร ท่านรองฯชัชวาลย์ สาระภูมิ
2638 298/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร ท่านรองฯชัชวาลย์ สาระภูมิ
2637 297/2563 2020-09-21 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ บุคลากร 1.นายชิณกรศ์ ชมพิกุล 2.นายสมบัติ อาสนานิ
2636 296/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.นายนนทวัฒน์ ดีบ้านโสก 2.นายสุเมศ ภาคีนุยะ
2635 291/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายสมรักษ์ พระสลัก
2634 290/2563 2020-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.นายพรชัย พรมกุล 2.นายเดชา หมั่นหินลาด
2633 289/2563 2020-09-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายวิชาการ คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่่ง
2632 286/2563 2020-09-21 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้บุคคลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บุคลากร 1.นางสาวปนิตา อุณาพรม 2.นางสาวกัญญา อินทะชัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/127 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ