• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2212 350/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.รองฯชัชวาล ปุณขันธุ์ 2.อ.สุเมศ ภาคีนุยะ 3.นายพรชัย พรมกุล
2211 349/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร อ.ปวีณา สมบูรณ์เรศ
2210 348/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2209 347/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและบุคลากรที่มี่ราชื่อตามคำสั่ง
2208 337/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
2207 336/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.รองฯชัชวาล ปุณขันธุ์ 2.อ.รุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ 3.นายพรชัย พรมกุล
2206 335/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะคราว) บุคลากร รองฯชาญชัย ดาศรี
2205 334/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.ท่านผู้อำนวยการฯ 2.นายเดชา หมั่นหินลาด
2204 333/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะคราว) บุคลากร รองฯชาญชัย ดาศรี
2203 332/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร ท่านผู้อำนวยการฯ
2202 329/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.รองฯสมรักษ์ พระสลัก 2.อ.มานพ สมอินเอก
2201 321/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.อ.สมพงษ์ อินทะชัย 2.อ.ทรงศักดิ์ ลือจันดา 3.นายพรชัย พรมกุล
2200 320/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร อ.ชัชพีร์ เจริญ
2199 315/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร อ.สุวิจักขณ์ อัศวพัฒนชิน
2198 314/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร อ.พรชัย แย้มบาน
2197 309/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวฯ คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2196 305/2562 2019-06-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.อ.สิทธิไชย สิงห์มหาไชย 2.อ.รุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ
2195 304/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากร คณะครูที่มีรายชื่ตามคำสั่ง
2194 303/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวฯ คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2193 302/2562 2019-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ